HBO Nordic sin tjeneste er ulovlig i Norge!

Etter at det «lekket» at HBO Nordic ville kreve 12 måneder bindingstid for sine kunder i Norge, har det vært en storm av klager. Klagene har blitt rettet direkte i kommentarfeltene på f.eks hardware.no sine artikler og selvfølgelig på HBO Nordic sine facebooksider. Jeg skrev også en artikkel om dette her på blog.kak.net for 2 dager siden og har ikke fåttt så veldig mange tilbakemeldinger direkte i kommentarfeltet, men jeg har fått så hatten passet og ørene flagret på et debattforum på internett. Det var ikke grenser for hvor «dum» og «idiot» jeg var som klaget på at HBO Nordic ville kreve en bindingstid på 12 måneder for sin tjeneste i Norge. Hvis jeg ikke likte avtalevilkårene til HBO Nordic, så kunne jeg jo bare holde meg langt unna dem, så enkelt var det ifølge disse nettdebattantene.

Jeg fikk også klar beskjed om at det ikke nyttet å klage på dette, man ville ikke komme noe vei med det. For det finnes jo andre aktører som krever bindingstid for sine tjenester og varer. Men vi alle vet jo at det er ikke slik det fungerer her i Norge. Er vi ikke fornøyd med den tjenesten man får, eller er man ikke fornøyd med de vilkårene som stilles, så skal vi selvfølgelige klage! Hvordan skal vi ellers få endringer og/eller få tilbake pengene for en tjeneste vi enten ikke er fornøyd med eller ikke har fått levert? I kjølvannet av dette har det også blitt opprettet en Boikott HBO Nordic-side på facebook. Det er per nå ikke den helt store responsen denne siden har fått kanskje, men det er ihvertfall 111 personer som har sagt seg interessert i å boikotte HBO Nordic sine tjenester i Norge hvis de ikke gjør noe med de annonserte vilkårene!

Fagdirektør Petter Ravne Bugten i ForbrukerombudetHardware.no har skrevet mye om dette og har vært i kontakt med Forbrukerombudet for å få deres synspunkter på saken. Forbrukerombudet har sett på saken og på bakgrunn av den informasjonen som foreligger om vilkårene for tjenesten til HBO Nordic, er  den ulovlig i sin nåværende form! Det holder ikke med å gi oss som meldte oss på nyhetsbrevet til HBO Nordic innen november måned en måned «gratis». Det vil ikke tilfalle alle kunder og selv om det hadde tilfalt alle kundene, er det fortsatt ikke en stor nok fordel til at HBO Nordic kan kreve at kundene sine må binde seg i 12 måneder. Jeg har selv vært i kontakt med Fagdirektør Petter Ravne Bugten hos Forbrukerombudet og fått tillatelse til å gjengi brevet de har sendt til HBO Nordic. Du kan laste ned brevet som pdf eller lese den i sin helhet nedenfor:

HBO Nordic Services Norway AS
Postboks 2444 Solli

0201 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
Sak nr: 12/2001-1
Saksbehandler: Helge Blyberg
Dir.tlf: 45 23 00 06

Dato: 01.11.2012

Vedrørende bindingstid ved avtale om strømmetjeneste

Forbrukerombudet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl.). For mer informasjon om vår virksomhet, se www.forbrukerombudet.no.

Forbrukerombudet har blitt oppmerksom på at HBO Nordics strømmetjeneste er planlagt lansert med vilkår om 12 måneders bindingstid. Vi viser til uttalelser fra HBO Nordic på deres Facebook-side den 25. oktober 2012, samt uttalelser fra Hervé Payan referert av Hardware.no den 31. oktober 2012.

Selv om tjenesten ikke er lansert og vi ikke har sett de fullstendige vilkårene enda, vil vi likevel gjøre oppmerksom på at vilkår om bindingstid reiser spørsmål etter mfl. § 22 om urimelige avtalevilkår. Denne bestemmelsen slår fast at vilkår i avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere «kan forbys når de finnes urimelige overfor forbrukerne, og det finnes at forbud tilsies av allmenne hensyn.»

Urimelighetsvurderingen av vilkår om bindingstid

I vurderingen av om vilkår er urimelige skal det etter mfl. § 22 andre ledd legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforholdet.

Det alminnelige kontraktsrettslige utgangspunkt er at avtaler om løpende ytelser kan sies opp. Det følger av langvarig praksis fra Markedsrådet og Forbrukerombudet at bindingstid i kontrakter mellom forbrukere og næringsdrivende etter en nærmere vurdering vil kunne bli ansett å være urimelig.

Begrunnelsen for dette er at bindingstid har en innelåsende effekt. En forbruker kan ha legitime grunner for å ønske å si opp kontrakten. Hvis en ikke lenger har behov for produktet eller dette ikke svarer til forventningene, vil det være uheldig å være forpliktet til å fortsette å betale for abonnementet mot sin vilje. Den innelåsende effekten fører også til at forbrukere fratas muligheten til å bytte til en tjenestetilbyder med et bedre produkt og/eller gunstigere betingelser.

Det følger videre av praksis at dersom det benyttes vilkår om bindingstid i avtaler med forbrukere, må forbrukerne gjennom øvrige vilkår i kontrakten gis en fordel som veier opp for ulempen bindingstiden utgjør. Eventuelt må det foreligge andre forhold som, til tross for den innelåsende effekten en uoppsigelig kontrakt har for forbrukeren, legitimerer bruken av bindingstid.

Standpunktet om at forbrukeren må gis en fordel dersom den næringsdrivende har vilkår om bindingstid, er godt forankret i både forvaltnings- og rettspraksis. Borgarting Lagmannsrett konkluderte i sak 11-013684ASD-BORG/02 (Telinet Energi AS) med at vilkår om bindingstid og bruddgebyr i en kontrakt om levering av strøm var urimelig da firmaet ikke hadde «sannsynliggjort at forbrukeren oppebærer noen reell fordel som tilsier at bindingstid og bruddgebyr fremstår som rimelig.»

Markedsrådet har i MR-sak 18/06 (Barne- og ungdomsavisen AS) uttalt: «Markedsrådet vil bemerke at 12 måneder uten oppsigelsesadgang er lang tid for en avtale om levering av løpende ytelser. En så lang løpetid bør som utgangspunkt forsvares i fordeler som tilskrives forbrukeren og/eller forhold som tilsier at den næringsdrivende har særlig behov for langsiktighet. I motsatt fall vil vilkåret lett kunne medføre ubalanse i avtaleforholdet, idet forbrukeren i lengre tid kan bli forpliktet til å motta og betale for, ytelser han/hun av forskjellige grunner ikke ønsker.»

Forbrukerombudet er kjent med HBO Nordics kampanje hvor første måned i abonnementet er inkludert for dem som innen 31. oktober 2012 har registrert seg for å motta nyhetsbrev fra dere. Vår umiddelbare vurdering er at en slik reduksjon i abonnementsavgift ikke vil representere en fordel for forbruker som veier opp for ubalansen som en bindingstid på 12 måneder vil skape. I tillegg synes tilbudet å være begrenset til kun en viss del av de potensielle kundene deres.

Når det gjelder behov for langsiktighet er det Forbrukerombudets oppfatning at det ikke er tilstrekkelig at den næringsdrivende ønsker å dekke inn sine langsiktige investeringer og beskytte seg mot kortsiktige svingninger i antall abonnenter ved å benytte bindingstid. Et slikt behov, som næringsdrivende i alminnelighet har, vil ikke kunne sies å være et særlig behov for HBO Nordic.

Med bakgrunn i de rettslige utgangspunktene som vi har redegjort for ovenfor, ber Forbrukerombudet om at dere kommenterer vår vurdering av saken, og da spesielt rundt hvilke eventuelle fordeler forbrukeren får, eller hvilket særlig behov for langsiktighet dere eventuelt har som begrunner den tilsiktede bruken av bindingstid på 12 måneder.

Det er Forbrukerombudets vurdering at dersom HBO Nordic ikke gir forbrukerne andre fordeler enn det som har fremkommet i media, eller ikke kan vise at det foreligger særlige forhold som nevnt i avsnittet over, er vilkåret om bindingstid urimelig og allmenne hensyn tilsier at det forbys etter mfl. §22.

Innen vi viderebehandler saken ber vi med hjemmel i mfl. § 33 om at HBO Nordic sender oss

 • redegjørelse for bakgrunnen for den tilsiktede bruk av bindingstid,
 • redegjørelse for betalingsvilkårene som vil bli brukt,
 • kopi av de komplette avtalevilkårene for tjenesten.

Det er Forbrukerombudets forståelse at lanseringen av HBO Nordics strømmetjeneste er nært forestående, og vi ber derfor om at deres tilbakemelding sendes så snart som mulig, og senest innen tirsdag 6. november 2012.

Ved spørsmål i saken kan saksbehandler kontaktes på [e-post].
Fagdirektør Petter Ravne Bugten kan kontaktes på [e-post].

Med vennlig hilsen
for Forbrukerombudet

Helge Blyberg
jurist

Det blir derfor spennende å se hva responsen til HBO Nordic blir etter dette. HBO Nordic har fått en frist på seg til å komme med tilbakemelding førstkommende tirsdag den 6. november, og da regner jeg med at det iløpet av neste uke fort vil komme ny informasjon om hva HBO Nordic velger å gjøre for å etterkomme kravene til Forbrukerombudet!

Jeg vil bare helt til slutt si at det nytter å klage og at forbrukerne har stor makt!

Permalenke til denne artikkelen: https://www.kak.net/2012/11/02/hbo-nordic-sin-tjeneste-er-ulovlig-i-norge/

1 kommentar

  • kak2 november, 2012 kl 14:21
   Forfatter

  Serienytt.no hadde en kommentar om dette for et par dager siden, og jeg vil anbefale dere å ta en titt på denne! Den er velreflektert og har mange gode poenger i forhold til bindingstiden som HBO Nordic har gått ut og sagt at de krever av sine nordiske kunder! Fra å være en «ener» i markedet når det kommer til serier, har de rett og slett dumma seg skikkelig ut med å kreve at kundene binder seg. Har de så lite tiltro til sitt eget produkt og må tvinge kundene til å forbli kunder lenger enn de har lyst til og/eller har behov til?

  Hvis de er så skråsikre på sitt innhold og sin tjeneste, hadde de aldri hatt behov for å kreve dette i første omgang!

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.